Firma JUNEX-RYZBIG Sp. z o. o. powsta?a w wyniku fuzji piekarni JUNEX s. c. oraz "RYZBIG" s. c. i rozpocz??a dzia?alno?? 1 stycznia 2000 roku. Po??czenie dwóch piekarni z dziesi?cioletnimi tradycjami zapewni?o znaczne zwi?kszenie mo?liwo?ci produkcyjnych, urozmaicenie asortymentu pieczywa oraz poszerzenie produkcji o wyroby pó?cukiernicze. Wp?yn??o to na umocnienie naszej pozycji na bardzo wymagaj?cym krakowskim rynku, a obecny popyt na nasze produkty zapewnia zatrudnienie kilkudziesi?ciu pracownikom.

Aktualnie dostarczamy w?asnym transportem pieczywo i wyroby pó?cukiernicze do oko?o 160-ciu Odbiorców na terenie Krakowa i okolic. Ilo?? placówek handlowych zaopatrywanych przez nasz? firm? ?wiadczy o uznaniu jakim cieszy si? nasze pieczywo i wyroby pó?cukiernicze na krakowskim rynku.

samochody.JPG

W ofercie posiadamy ró?nego rodzaju bu?ki, chleby foremkowe o przed?u?onej trwa?o?ci, ca?? gam? chlebów tradycyjnych pocz?wszy od ?ytnich przez pszenno-?ytnie, pszenne, wieloziarniste, o ró?nej gramaturze, kszta?cie, z wieloma dodatkami urozmaicaj?cymi smak. Na ?yczenie Odbiorcy wszystkie rodzaje chlebów, kilka rodzajów bu?ek oraz weki mog? by? dostarczane w formie pokrojonej i opakowanej w foli? termokurczliw?, woreczek foliowy oraz oznaczone kodem EAN. Opracowanie odpowiedniej technologii produkcji bu?ek "hamburgerowych", sztangli "hot-dog", bu?ek "zapiekanka" oraz "kebab" pozwoli?o nam dostosowa? swoje wyroby równie? dla potrzeb gastronomii.  

pieczywo.gif

Z wyrobów pó?cukierniczych aktualnie posiadamy w ofercie kilkana?cie rodzajów dro?d?ówek i p?czków. Wyroby te charakteryzuj? si? w szczególno?ci niepowtarzalnym smakiem, szerok? gam? nadzie? oraz atrakcyjnymi kszta?tami i gramatur? dostosowan? do wymogów handlu detalicznego i gastronomii. Polecamy równie? szerok? gam? ciasteczek deserowych pakowanych w opakowania mini, medium oraz luz.

Asortyment pieczywa i wyrobów pó?cukierniczych jest systematycznie poszerzany w celu dostosowania go do szybko zmieniaj?cych si? na rynku trendów oraz zaspokojenia nawet najbardziej wymagaj?cych klientów.

polcokiernicze.gif

Wykwalifikowana za?oga, profesjonalne zarz?dzanie oraz odpowiednie zaplecze lokalowe i maszynowe to atuty daj?ce naszej firmie ogromne mo?liwo?ci produkcyjne i transportowe, pozwalaj?ce zaopatrzy? naszych Klientów w pe?ny asortyment produkowanego pieczywa i wyrobów pó?cukierniczych. Zamówiony asortyment dostarczamy w ci?gu ca?ego dnia, a w przypadku wi?kszych zamówie? lub zwi?kszonego popytu pewny asortyment mo?emy dostarczy? w godzinach popo?udniowych i wieczornych. Dostawy pieczywa realizujemy równie? w niedziele i ?wi?ta z wyj?tkiem kilku najwi?kszych ?wi?t pa?stwowych i ko?cielnych.

piekarze.JPG

Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty. Satysfakcja gwarantowana!

 

 

OD NAS - DLA WAS