JUNEX-RYZBIG Sp. z o.o.
30-390 Kraków, ul. Zawi?a 55B

tel./fax (012) 262 00 27, 0600 97 36 94

e-mail: piekarnia@junex-ryzbig.com.pl

NIP 676-21-26-731,
REGON 357097431

Wpis do rejestru przedsi?biorców KRS: 0000045864
S?d Rejonowy dla Krakowa - ?ródmie?cia w Krakowie, XI Wydzia? Gospodarczy KRS 

EKD 1581

Rachunek bankowy
nr 58 1500 1142 1211 4003 1436 0000
Kredyt Bank S.A. I Oddzia? w Krakowie

Zarz?d

Prezes Zarz?du - Witold Jarmoluk  w.jarmoluk@junex-ryzbig.com.pl

WicePrezes Zarz?du ds. produkcji - Mariusz Jarmoluk  m.jarmoluk@junex-ryzbig.com.pl

                     dyplom mistrzowski jarmoluk mariusz.jpg

  
 
mapa.gif