CIASTECZKA DESEROWE 

ORAZ

PRODUKTY Z SERII "DOBRE I ZDROWE"

SZCZEGÓ?Y W DZIALE 
PROMOCJE I NOWO?CI

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SI?

Z SZEROK? OFERT? ASORTYMENTOW? NASZYCH

WYROBÓW PIEKARNICZYCH I PÓ?CUKIERNICZYCH

"Dla Ka?dego Co? Smacznego"

piramida.jpg

Firma JUNEX-RYZBIG Sp. z o. o. powsta?a w wyniku fuzji piekarni JUNEX s. c. oraz "RYZBIG" s. c. i rozpocz??a dzia?alno?? 1 stycznia 2000 roku. Po??czenie dwóch piekarni z dziesi?cioletnimi tradycjami zapewni?o znaczne zwi?kszenie mo?liwo?ci produkcyjnych, urozmaicenie asortymentu pieczywa oraz poszerzenie produkcji o wyroby pó?cukiernicze. Wp?yn??o to na umocnienie naszej pozycji na bardzo wymagaj?cym krakowskim rynku, a obecny popyt na nasze produkty zapewnia zatrudnienie kilkudziesi?ciu pracownikom.

                          certyfikat_1.jpg             certyfikat_2.jpg